Nahnu Djundulla Djundulwatan

Nahnu Djundullah Djundulwatan.
In Da A Da Il Fida Lam Nakhun.
Natahaddal Maut Endalmihan.
Nashta Ril Madjd Bi Aghlathaman.
Hathihil Ard Lana! Falyaish Sudanuna,
Alaman Bayn Al Umam.
Ya Benissudan, Hatharamzukum;
Yah Miluleb, Wa Yahmi Ardakum.

Tillbaka till Sudan sidan